Miljøforeningens vedtægter

1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Fanø Miljøforening.

Foreningens hjemsted er Fanø kommune.

Miljøforeningen danner grundlag for Miljølisten, som opstiller til kommunalvalg.

Miljøforeningen er ikke tilknyttet noget landsdækkende parti.

2. Formål

Det er foreningens formål at arbejde for, at Fanøs udvikling sker i en balanceret, bæredygtig retning, der hviler på fællesskab. Foreningen danner ramme om samvær af såvel tværpolitisk, kulturel som naturmæssig karakterer.

3. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i Miljøforeningens grundholdning.

Medlemskab er gældende fra og med det kalenderår optagelse sker.

4. Kontingent

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Opkrævning af kontingent sker hvert år i januar og varetages af foreningens bestyrelse.

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Fanø i januar kvartal.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Fanø Ugeblad og via Miljøforeningens hjemmeside www.miljoeforeningen.dk

Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er medlemmer af Miljøforeningen. Hvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisor anvendes relativt flertalsvalg. Der stemmes om samtlige ledige bestyrelsesposter på én gang. Hvert medlem kan højst stemme på det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed afholdes omvalg mellem de pågældende kandidater, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

  • Dagsorden skal indeholde:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af medlemmerne begærer det. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 4 uger efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel under samme betingelser som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

7. Miljøforeningens bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer, mindst 3 og højst 7, som vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Revisor samt suppleanter vælges ligeledes for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

8. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.

Det godkendte regnskab udleveres på forlangende til medlemmer efter indkaldelse til ordinær generalforsamling.

9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, samt at forslaget vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, men der blandt afgivne stemmer er et flertal på 2/3 for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan i forbindelse med opløsning afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling, såfremt denne er indkaldt og annonceret i henhold til vedtægterne.

11. Foreningens aktiver

Opløses foreningen i henhold til § 10 beslutter den opløsende generalforsamling hvad foreningens midler skal anvendes til.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Fanø d. 26. marts 2015