Mål for Miljøforeningen

Det er miljøforeningens mål, at Fanø som selvstændig kommune fremstår som et driftigt, helt og velfungerende samfund, der bygger sine værdier og holdninger på et rent, trygt og kulturelt miljø til gavn for Fanøs befolkning, byer og den omkringliggende natur.

 

Realisering af disse værdier opnås blandt andet ved at søge politisk indflydelse og ved at vinde befolkningens interesse herfor.

Miljøforeningens formulerede holdninger er derfor blandt andet afgørende vigtige for:

Selvstændighed

At bevare Fanø, som selvstændig kommune, for derved at fremme befolkningens følelse af ejerskab af det samfund, som er deres.

Bevare historiske bymiljøer

At bevare Fanøs gamle bymiljøer, ved en afpasset og restriktiv styring af, hvorledes en sådan bevaring opretholdes.

 

Byudvikling med omtanke

At sikre at byudvikling og nye byudvidelser sker på en gennemtænkt, visionær og kritisk måde i forhold til arealforbrug og infrastruktur, og at dette sker under behørig hensyntagen til den bynære natur, som er en knap ressource.

 

Byggegrunde i harmoni med natur

At sikre at der i forbindelse med opjustering af restrummelighed af byggegrunde ikke drives rovdrift på bevaringsværdig natur, og sikre at overgangen fra bebyggelse fremstår harmonisk og nænsom i forhold til tilgrænsende naturområder.

 

Begrænse forurening

At begrænse enhver form for forurening, som kan kompromittere værdien af livskvalitet, tryghed, sundhed og bevaringsværdig natur, der alle er grundlag for borgernes trivsel.

 

Sikre kvalitative værdier

At sikre kvalitative værdier, som måtte være truet af ukritisk udvikling, såvel bosætningsmæssigt, befolkningsmæssigt som erhvervsmæssigt.

 

Decentrale beslutninger

At arbejde for decentralisering i samfundet, således at flest mulige beslutninger træffes så tæt som muligt på dem, der berøres af beslutningerne.

 

Erhvervsudvikling med respekt

At arbejde for en flerstrenget erhvervsudvikling, der under behørig hensyntagen til og i respekt for Fanøs naturværdier, bymiljøer og traditioner, baserer sig på innovation og bæredygtighed.

 

Prioritere vedvarende energi

At prioritere vedvarende energi, som med fordel for samfundet kan etableres med minimale gener for Fanøs natur og miljø.

 

Klimasikring

At udvise rettidig omhu med hensyn til at imødegå udefrakommende farer, som måtte opstå som følge af global opvarmning og klimaforandringer m.m.

Sikre fælleskabets interesser

At imødegå uhensigtsmæssig økonomisk udbytning og andre forhold, som måtte være til fare for eller på bekostning af Fanø og øens beboere.